سردبیر پویش «افزایش تعداد پرستاران در مراکز درمانی» گفت: با توجه به کمبود پرستاردر بیمارستان‌ها، […]