همیشه عاشق آشپزی کردن بودم، نه فقط آشپزی، که خلق کردن برایم لذت بخش است. […]