با دستور مدیرعامل بانک ایران زمین، مدیر امور آموزش این بانک منصوب شد. به گزارش […]